Algemene voorwaarden

1 – Algemeen

1.1  Voor alle overeenkomsten tussen SPAT Verandert B.V. (statutair gevestigd te Utrecht, Kamer van Koophandel nummer 61495980) of de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: “SPAT”) en iedere natuurlijke persoon (hierna: “Deelnemer”) of rechtspersoon (hierna: “Organisatie”) die diensten afneemt van SPAT, of met wie SPAT een overeenkomst aangaat of met wie SPAT in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst (Deelnemer en Organisatie worden hierna gezamenlijk genoemd: ‘’Opdrachtgever’’) en alle door SPAT gedane aanbiedingen, gelden deze algemene voorwaarden.
1.2  Onder Trainingen wordt verstaan: coachingssessies en 1:1 begeleidingstrajecten.
1.3  Deze algemene voorwaarden gelden ook voor overeenkomsten m.b.t de SPAT Academy, lezingen en andere overeenkomsten die SPAT sluit met Opdrachtgever(s).
1.4  Een SPAT-coach is een door SPAT gecertificeerde coach die de Academy Intelligent Bewegen succesvol heeft afgerond en door SPAT is geselecteerd om de training namens SPAT uit te voeren.
1.5  Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Opdrachtgever beschikbaar gesteld.
1.6  Alle door SPAT aan Opdrachtgever uitgebrachte offertes en aanbiedingen hebben een vrijblijvend karakter.
1.7  SPAT kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien te begrijpen is dat deze een vergissing of verschrijving bevat.

2 – Aanmelding en deelname SPAT Trainingen

2.1 Aan Trainingen kan worden deelgenomen door middel van aanmelding via e-mail, via de website of een overeengekomen extern online platform.
2.2 Een SPAT coach heeft het recht om een naar zijn oordeel voor een SPAT Training ongeschikte Deelnemer uit te sluiten van een Training of een door een Deelnemer gedane aanmelding te weigeren.
2.3 SPAT zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en expliciet geen resultaatsverplichting. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen en de inspanning van de Deelnemer.
2.4 SPAT bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. SPAT heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
2.5 SPAT en Opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de overeenkomst regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de werkzaamheden kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen.
2.6 Voor Organisaties is het mogelijk om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met aanvullende of gewijzigde afspraken.

3 – Betaling en annulering

3.1 Betalingen voor Trainingen dienen te geschieden via facturatie of het online betaalsysteem van de website.
3.2 Een intake voor een Training is kosteloos. Bij vervolg van het traject zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
3.3 Na aanmelding voor deelname aan een Training is het, uitgezonderd de onderstaande gevallen, niet meer mogelijk deelname kosteloos te annuleren.
3.4. Bij annulering van deelname aan een Training tot 5 dagen voor aanvang van de desbetreffende Training is verzetten van de Training kosteloos. In geval van annulering van deelname aan een Training binnen 5 dagen voor aanvang van de desbetreffende training, vervalt deze zonder dat de training wordt ingehaald op een ander datum en tijdstip en zonder dat er recht is op enige restitutie. Voor workshops en lezingen geldt een staffel van 50% binnen 4 weken, 75% binnen 2 weken en 100% facturatie binnen 1 week van afzegging.
3.5 Onverminderd de overige rechten van (een) SPAT (coach), kan een Training door een SPAT coach worden geannuleerd in geval van (naar het oordeel van de desbetreffende SPAT coach) gevaarlijke weersomstandigheden, zoals onweer, storm, hitte, sneeuw of ijzel of in geval van onvoldoende aanmeldingen, dan wel in geval van overmacht. In dit geval wordt de Training op een later moment kosteloos opnieuw ingepland.
3.6 De afgenomen diensten zullen maandelijks door SPAT per maand in rekening worden gebracht. De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen. Uitsluitend door Opdrachtgever aan SPAT gedane betalingen zijn rechtsgeldig.
3.7 Opmerkingen, vragen of voorgestelde wijzigingen met betrekking tot een factuur moeten binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij SPAT zijn ingediend, waarbij de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het tijdig indienen van de bewijslast. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht tot reclameren. Ook bij een tijdig beroep dient aan de betalingsverplichtingen te worden voldaan. Het recht tot reclameren schort de betalingsverplichtingen niet op en doet geen recht op verrekening voor Opdrachtgever ontstaan.
3.8 Alle kosten van inning, waaronder de volledige kosten van rechtsbijstand en incasso, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van SPAT, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van 15% van de hoofdsom verhoogd. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door SPAT is ingeroepen, respectievelijk de vordering door SPAT ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever zijn verschuldigd.
3.9 Indien een factuur van SPAT niet binnen de geldende betalingstermijn is voldaan, is Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand.
3.10 SPAT behoudt zich het recht om per 1 januari of 1 juli van elk jaar haar prijzen aan te passen, op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en eventueel in verband met (interne) loon(kosten)ontwikkelingen en overige indexering van de directe kosten.

4 – Aansprakelijkheid

4.1 Trainingen kunnen in beweging, intensief en blessuregevoelig zijn. De Deelnemer dient zelf te beoordelen in hoeverre hij fysiek, mentaal en emotioneel in staat is tot deelname aan Trainingen. In geval van gezondheidsklachten of –risico’s, raadt SPAT aan advies over deelname aan Trainingen in te winnen bij een arts. Deelname aan Trainingen is volledig voor eigen risico van de Deelnemer. Dat geldt ook voor het opvolgen van een door een SPAT coach verstrekt (trainings-)advies. SPAT is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer geleden schade als gevolg van of in verband met deelname aan deze Trainingen.
4.2 SPAT (of een SPAT coach) zijn niet aansprakelijk voor een door de Deelnemer opgelopen blessure of andere schade bij Deelnemer als gevolg van of in verband met een SPAT Training.
4.3 SPAT kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die het gevolg is van een gebeurtenis die buiten haar macht ligt en dus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
4.4 Indien SPAT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SPAT in ieder geval per gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de verzekering van SPAT ten aanzien van de schade uitkeert. Indien SPAT niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet volledig uitkeert, is de aansprakelijkheid van SPAT beperkt tot het door SPAT gefactureerde bedrag. Is het bedrag afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid van SPAT beperkt tot het bedrag dat door SPAT in de maand voorafgaand aan de melding bij SPAT van de schade aan Opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij gebreke aan een voorafgaande maand, is beslissend wat SPAT in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan Opdrachtgever volgens afspraak in rekening zou brengen of heeft gebracht. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, is SPAT nimmer aansprakelijk.
4.5 SPAT heeft altijd het recht eventuele schade van Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt ook gerekend het recht van SPAT om maatregelen te treffen die eventuele schade kan beperken.

5 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

5.1 Deze algemene voorwaarden en alle door SPAT gesloten overeenkomsten en uitgebrachte offertes en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen, worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen tussen SPAT en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

6 – Wijziging algemene voorwaarden

6.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling vanuit SPAT aan Opdrachtgever worden gewijzigd. Bij geen respons binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

7 – Geheimhouding en intellectuele eigendom

7.1 Zowel gedurende als na het eindigen van de overeenkomst zal Opdrachtgever volstrekte geheimhouding betrachten ten aanzien van alle gegevens omtrent SPAT, haar cliënten en activiteiten, de werkzame personen die bekend zijn en de door SPAT ontworpen methode, voor zover deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben of aan Opdrachtgever ter zake uitdrukkelijk geheimhouding is opgelegd.
7.2 Intellectuele rechten op werken of andere binnen het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde middelen berusten bij SPAT, waaronder de door SPAT ontworpen methode en merkrechten. SPAT is en blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever draagt over en levert aan SPAT, welke overdracht en levering hierbij door SPAT worden aanvaard, alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, waaronder inbegrepen toekomstige exploitatievormen, op alle werken (waaronder artikelen, beeldmateriaal, gegevens, resultaten, instructies, rapporten, documentatie en de informatie die daarin is vervat) welke door Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst ten behoeve van SPAT zijn of worden vervaardigd. Voor zover ten behoeve van de overdracht en/of levering van nog te vervaardigen werken nadere (rechts)handelingen dienen te worden verricht, zal Opdrachtgever daartoe op eerste verzoek van SPAT haar onvoorwaardelijke en onmiddellijke medewerking verlenen. Opdrachtgever doet afstand van alle mogelijke rechten op de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken.
7.3 Ingeval van overtreding van een van de bepalingen van artikel 7 van de algemene voorwaarden zal Opdrachtgever aan SPAT een direct opeisbare boete zijn verschuldigd van € 5.000 voor elke overtreding en een boete van € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, terwijl SPAT bij overtreding gedurende de overeenkomst bovendien het recht heeft de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, naast de overige rechten van SPAT, zoals het vorderen van een volledige schadevergoeding.

©2024 SPAT verandert | KvK: 61495980 | BTW: NL854366933B01
Chat openen
Hallo, kunnen we je helpen met een vraag?